ម៉ុងហ្គោលី ៖ មជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនៅអ៊ូឡាណាបា បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍គួរឱ្យកត់សម្គាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលថ្នាំបង្ការ Covid ។ មានមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបចំនួន ១២០ កន្លែងក្នុងរាជធានីក្នុងនោះ ៤០ កន្លែងចល័ត ហើយប្រជាជនប្រមាណ ៦០,០០០ នាក់ បានចាក់វ៉ាក់សាំងរាល់ថ្ងៃ ប្រមាណ ៨១១.៤៥២ នាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំងដំបូងស្មើនឹង ៣៩.៣% នៃគោលដៅចាក់ថ្នាំបង្ការទូទាំងប្រទេស។ មនុស្ស ៣២៧.២១០ នាក់បានធ្វើតាមវិធីទី ២។ ក្រសួងសុខាភិបាលបានកំណត់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជន អ៊ូឡាបាបា ក្នុងកំរិតទីមួយត្រឹមថ្ងៃទី១០ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១ និងកម្រិតថ្នាំលើកទី២ នៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

លោក បាតា ពលរដ្ឋ ដែលទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង បានអោយដឹងថា ៖ “រយៈពេល ២១ ថ្ងៃហើយចាប់តាំងពីខ្ញុំបានចាក់វ៉ាក់សាំងដំបូងហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងរង់ចាំទទួលយកនូវវ៉ាក់សាំងទី ២ ។ ការចាក់វ៉ាក់សាំងដំបូងបង្អស់របស់ខ្ញុំគឺមកពីស៊ីនប៉ូពមប្រទេសចិន។ មិនមានរោគសញ្ញាឬប្រតិកម្មអ្វីទេបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង។ ខ្ញុំបានលឺថាការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាក់លើកទី ២”។

ចំណែក លោក ឌ័រជេ ក៏ជាពលរដ្ឋ ដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង ថ្លែងថា ៖ “ខ្ញុំទើបតែបានទទួលវ៉ាក់សាំងទី ១ -២ ។ ប្រសិនបើខ្ញុំបានទទួលកម្រិតថ្នាំដំបូងវាពិតជាមានប្រយោជន៍ណាស់។ ខ្ញុំគិតថាការចាក់វ៉ាក់សាំងយឺតជាងនេះបន្តិច។ ខ្ញុំនឹងលេបថ្នាំលើកទី ២ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១”។

លោកស្រី ចាចាហ្គាម៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត ទទួលបន្ទុកក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋ បានអោយដឹងដែរថា ៖ “ ក្នុងទីក្រុងនេះគេគ្រោងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងកម្រិតទីមួយនៅថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១ និងការចាក់លើកទី ២ នៅថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២១ ។ មានមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន ១២០ កន្លែងហើយក្នុងនោះ ៤០ កន្លែងចល័តនៅអ៊ូឡាណាបា។ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២០ មានប្រជាជនប្រហែលជា ៤៨០០ នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទីនេះ។ ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង។ ប្រជាជនដែលនៅឆ្ងាយពីមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងត្រូវបានដឹកដោយឡានក្រុងពីរ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here